Bảo trì toàn bộ máy chủ Kundun:

Thời gian: 5 phút